ݖݖل   /ʈʌʈʌl/

  (ݖَ-ݖَل)

  ص ,     adj

  چتل، کثیف، بی نظافت۔

slattern, sloven, untidy and dirty woman (AHD)

مثال

آدے اوغو غدر ݖَݖَل استه۔

The nomad woman is very dirty.

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!