ݖݖه   /ʈoʈʌ/

  (ݖُ-ݖه)

  ا ,     n

  بنجل، اجناس نامرغوب، جنس پست که فروخته نشود۔

depreciated marchandise, trash (goods which are difficult to be sold)

ݖݖه   /ʈoʈʌ/

  (ݖُ-ݖه)

  ا ,     n

  قطعه ھای پارچه کھنه که بر روی ھم دوخته شده است (زنان و دختران بالغ در جریان حیض ماھوار معمولاً آن را به دھنه شرمگاه خویش سخت می بندند)۔

pieces of cloth sewn together and used by women during menstrual period

Source:

<H. toota
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!