ݖݖو   /ʈʌʈu/

  (ݖَ-ݖُو)

  ا ,     n

  اسپ خورد و کم جثه (دیزنگی)؛ چاقوی کند و کم ارزش (قره باغ)۔

pony (in DZ); blunt and useless knife (in QB)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!