ݖݖول   /ʈoʈul/

  ( ݖُ-ݖُول)

  ݖوݖول

  ,     N

  فضله یا سرگین مدور چھارپایان باربر مثل الاغ و اشتر و اسپ و قاطر)۔

dung (large droppings as of a horse or donkey)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!