ݖݖوک   /ʈuʈuk; ʈoʈuk/

  (ݖُ-ݖُوک)

  ݖوݖوک

  ,     N

  چکش (برای تیزکردن سنگ دستاس یا آسیاب)۔

hammer (for sharpening a millstone or quern)

مثال

ای ݖُوݖُک نُول شی کُنݚ شده۔

The hammer's sharp side is becoming dull.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!