ݖݖّی   / ʈʌʈʈi/

  (چَݖ-ݖِی)

  چݖّی، چتّی

  ص ,     adj

  آدم ھرزه ولاابالی؛ سخن پوچ، یاوه و بیھوده۔

vain, useless (person); absurd, nonsensical (words)

Source:

<H. chattee
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!