ݖݖکری کدو   /ʈiʈkiɾi kʌdo/

  (ݖِݖ کِری)

  ف۔ل۔ ,     vi

  مرتباً جست زدن و با ھردو پا لگد انداختن (مثلاً الاغ متمردی که نخواھد کسی به او نزدیک شود)۔

buck, jump up and down throw kicks repeatedly (eg a donkey when avoiding to be approched by a person)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!