ݖݖی کدو   /ʈʌʈi kʌdo/

  (ݖَ-ݖی)

  ف۔م۔ ,     vt

  لقمه کلان برداشتن و فوراً بلعیدن۔

eat (greedily)

مثال

از غول غول شِی ݖَݖِی کُو، روغون شی کلویه۔

Take a big morsal from the middle where there is a lot of ghee.

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!