ݚانگ   /ɖɑŋ/

  (ݚانگ)

  ا ,     n

  چماق، چوب کلفت و سخت که معمولاً بعنوان حربه در نبردھای تن به تن برای زدن حریف مورد استفاده قرار میگیرد۔

stick, cudgel, club, a solid and thick stick used as a beating weapon

مترادف ها

سوݖه

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!