ݚانگی   /ɖɑŋgi/

  (ݚانگ-گِی)

  ا ,     n

  بدمعاش، لات، آدم پست فطرت و متجاوز۔

goondah, villain, scoundrel

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!