ݚاگی   /ɖɑgi/

  (ݚا-گی)

  ص ,     adj

  سخن چین، کسی که عادتاً حرف ھای حساس را به نزد افراد ذیربط میبرد و میاورد (ماءخوذ از ھندی ڈاگی بمعنی پوسته رسان)۔

tale-bearer, one who tells sensitive news about other people

Source:

<H.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!