ݚاݚه   /ɖɑɖʌ/

  (ݚا-ݚَه)

  داده

  ا ,     n

  سنگ اضافی در یک کفه ترازو برای تعیین کردن اندازه ثقلیت ظرفی که در آن قرار است روغن یا چیز دیگری وزن شود۔

stone placed on the one pan of a weight scale for determining the weight of a container in which ghee or other things are to be weighed

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!