ݚبنگ   /ɖʌbʌŋg/

  (ݚَ-بَنگ)

  ص ,     adj

  کاھل، تنبل، سست؛ فربه، چاق (آنکه گوشت بدنش سست و آویخته باشد)۔

ill-shaped and flabby (of a fat person) *lazy, slothful

Source:

<H. dabang
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!