ݚق مندو   /ɖʌq mʌndo/

  (ݚَق-مَن-دو)

  ف۔ل۔ ,     vi

  ناگھان از رفتار ویا گفتار ماندن، یکدم از کار و فعالیت باز ایستادن۔

freeze, become motionless or speechless as from surprise (AHD)

مثال

بسیاری نفرا دَ کوتل ݚق از پای مند۔

Many people have got stuck at the pass.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!