ݚلک   /ɖolʌk/

  (ݚ-لَک)

  ا ,     n

  سبد خورد که ازترکه چاکه درست کنند وبه دھن نرگاو در وقت چپار یا قلبه بندند تا از خوردن علف و چیزھای دیگر بازداشته شود۔

wicker basket (small) which is used as a muzzle for bullock (during threshing??)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!