ݚلݚل گشتو   /ɖʌlɖʌl gʌʃto/

  (ݚَل-ݚَل)

  ف۔ل۔ ,     vi

  دسته دسته گشتن، گروه گروه حرکت نمودن۔

walk in groups
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!