ݚلݚلک   /ɖʌlɖʌlʌk/

  ( ݚَل-ݚَ-لَک)

  ݚَلݚل

  ق ,     adv

  دسته دسته، فوج فوج، گروه گروه۔

in groups or parties
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!