ݚمبک شدو   /ɖʌmbuk̦ ɖʌmbʌk ʃudo/

  (ݚَم-بَک، ݚَم-بُک)

  ف۔ل۔ ,     vi

  آماسیدن، پندیدن (در اثر فشار یا ضربه)۔

swell, bulge (as a result of pressure or a blow)
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!