ݚمݚولی کدو   /ɖʌmdoli kʌdo/

  (ݚَم-ݚو-لی)

  ݚنݚولی کدو

  ف۔م۔ ,     vt

  چھاردست بردن، از چھار سو برداشتن (برای انتقال کسی یا چیزی)۔

grab on four corners (e.g. a heavy load); grab someone by holding on to his limbs

مثال

اَمِینه قَومای شی ݚَمݚلی کده بُرد۔ تَندُورِ نَو ره سِه چار نَفر ݚَنݚلی کده بُرد۔

The relatives grabbed Amin by his four limbs and took him away. The new bread oven was removed by three or four persons and taken away.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!