ݚنگرداغ   /ɖʌŋgʌɾdɑʁ/

  (ݚَنگ-گَر-داغ)

  ص ,     adj

  کسی که قامت خیلی دراز و جثه استخوانی دارد۔

tall, thin, lanky

Source:

<M. dengkeger
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!