ݚنگوره   /ɖʌŋgoɾʌ/

  (ݚَنگ-گو-رَه)

  ا ,     n

  آوازه، شایعه، خبر پراگنده شده در بین مردم که نسبت به صحت و درستی آن شک و تردید وجود داشته باشد۔

rumour, hearsay (spread among the people and which is of doubtful accuracy)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!