ݚنݚه   /ɖʌnɖʌ/

  (ݚَن-ݚَه)

  ا ,     n

  چوبی که با آن توپ را در حین بازی میزنند (مثلاً در مسابقه توب ڈنڈه)۔

stick, bat, club

Source:

<H. dandaa

ݚنݚه   /ɖunɖʌ/

  (ݚُن-ݚَه)

  ص ,     adj

  لباس بسیار کھنه، مندرس، فرسوده و خلقان (شکل متحول ’ژنده‘ فارسی)۔

tatters, shabby, worn-out and very old (clothes)

مثال

بَلا ݚُنݚه پوش ره میزنه۔ از دِستِ یَک اِشپِش دُنݚه دَ آتِش۔

The demon strikes the shabby person. (Proverb meaning: Of one ill come many). The garment was put in fire due to one lice. (Proverb meaning: One rotten apple spoils the barrel).

Source:

<P. zhanda
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!