ݚنݚه پوش   /ɖunɖʌ poʃ/

  (ݚُن-ݚَه-پوش)

  ا ,     n

  ژنده پوش، آنکه لباس کھنه و مندرس بر تن دارد۔

shabby, clothed in rags

مترادف ها

جلجل

Source:

<?.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!