ݚنݚه کدو   /ɖʌnɖʌ kʌdo/

  (ݚَن-ݚَه)

  ف۔ل۔ ,     vi

  تحمیل کردن، با تزویر یا زور قبولاندن (مثل خریدن متاع بی ارزش یا تن دردادن به مصاحبت کس نااھل وغیره)۔

impose, force upon; trick s.o. into accepting (a useless article, unwanted company of a boring person, etc.)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!