ݚولی   /ɖʌwli/

  (ݚَو-لِی)

  ص ,     adj

  پر زرق و رنگ، تزئین یافته، ملون (در مورد تکه، لباس وغیرو)؛ زیبا، خوشنما، جذاب (راجع به کودک و حیوانات کوچک)۔

pretty, good-looking, cute, (children or young girls) *ornamented, decorated (about clothes, home)

Source:

<H. daul
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!