ݚپه   /ɖopʌ/

  (ݚ-پَه)

  ا ,     n

  مفلس، ورشکسته، خساره دیده ازحیث مالی؛ کسیکه مال و متاع خود را به بھای کم یا رایگان بدیگری بدھد و منفعت خود را نسنجد۔

bankrupt, insolvent, financially ruined *one who sales his property cheaply, inconciderate of one's own loss

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!