ݚپو   /ɖepo/

  (ݚ-پو)

  ا ,     n

  انبار برزرگ دولتی (برای اسلحه و ادویه)۔

depot, large govt. storehouse (for medicine or weapons)

Source:

<E. depot
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!