ݚک ددو   /ɖʌk dʌdo/

  (ݚَک)

  ف۔م۔ ,     vt

  جنباندن، تکان دادن (گھواره)؛ لمس کردن، تماس دادن (مثلاً دست به جان کسی)۔

rock, swing (e.g. a cradle); touch, feel with one's hand or finger

مثال

دَ ای شاتُو ݚَک نَدی که چَپه مُوشه۔

Don't rock this ladder for it will fall.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!