ݚک رفتو   /ɖʌk ɾʌfto/

  (ݚَک)

  ف۔ل۔ ,     vi

  لرزیدن (از شدت ترس یا ضعف)۔

tremble, shiver
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!