ݚکلجی کدو   /ɖʌkʌlʤi/

  (ݚَ-کَل-جی)

  ف۔م۔ ,     vt, caus vb

  تماس دادن، لمس کردن؛ چیزی را با چیزی دیگر تکیه دادن۔

lean some thing on something else

مثال

سرِ ازی چوبه دَ شاخ درخت ݚَکَلجی کُو۔

Lean the top of this woodenpole against the tree.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!