ݚکه   / ɖʌkʌ/

  (ݚَک؛ ݚَ-که)

  ݚک

  ا ,     n

  تصادف، تماس و برخورد جزئی دو شی بھم۔

bump, two objects knocking each other

ݚکه   /ɖokʌ/

  (ݚ-کَه)

  ا ,     n

  چکش کلان چوبین (برای درھم کوبیدن پوست ریشه درخت زردالو برای رنگ کردن مشک)۔

hammer (large, made of wood, for beating the bark of the apricot tree which will be used for dying skins for buttermilk)

ݚکه   /ɖokʌ/

  (ݚُ-کَه)

  ص ,     adj

  آدم یا حیوان گردن کوتاه۔

person or animal that has short neck

ݚکه   /ɖokʌ/

  (ݚُ-کَه)

  ا ,     n

  افزاری است از چوب، برای شکستاندن خوشه ھای سخت حبوبات و کوبیدن کاه گل بام تا در مقابل نفوذ آب مقاوم شود و نیز برای سخت ساختن ٰخرمن جایٰ بکار میرود۔

wooden instrument for beating ears of grain, hardening the surfaces of rooftops or threshing floors

مترادف ها

گورمُوݚ، موغَی

مثال

ݚوکه ره بیار که بلے دیوال ره ݖَپَک کنی۔

Bring the flail that we might beat the [plaster of the] rooftop.

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!