ݚگ   /ɖʌg/

  (ݚَگ)

  ص ,     adj

  پر، لبریز، مملو۔

full, brimful, overflowing

مثال

باچه از بَستِ که غَدر تیز دَوِیدُد، کَلوش شی ݚگ از خاک شُدد۔ سَطل از آو ݚَک شُده۔

The boy ran so fast that his shoes became full of dust. The bucket got brimful of water.

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!