ݚگ خوردو   /ɖog χoɾdo/

  (ݚُگ)

  ف۔ل۔ ,     vi

  غلطیدن، بزمین افتادن؛ سکندری خوردن۔

fall (on the ground); trip, stumble
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!