ݚگ ددو   /ɖog dʌdo/

  (ݚُگ)

  ف۔م۔ ,     vt

  بزمین انداختن، غلطانیدن۔

throw on the ground

مثال

سَنگا ره دَ بَلے راه ݚوک نَدی۔

Don't throw rocks on the path.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!