ݚگ شدو   /ɖʌg ʃudo/

  (ݚَگ)

  ف۔ل۔ ,     vi

  لبریزشدن، پرشدن؛ مالا مال گردیدن۔

brimful, overflow
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!