ݚگ کدو   /ɖʌg kʌdo/

  (ݚَگ)

  ف۔م۔ ,     vt

  پرکردن، لبریز نمودن، مالامال کردن۔

fill up, make brimful

مثال

سَبَدا ره خوب ݚَک کُو۔

Fill up the baskets well.
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!