ݚگول   /ɖogul/

  (ݚُ-گُول)

  ا ,     n

  اُفت و سقوط (لفظاً)؛ دشواری، سختی، روند نشیب و فراز روزگار (استعاراً)۔

hardship, vicissitudes or difficulties of life *fall,

Source:

<M. dogolang
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!