ݚگݚگ کدو   /ɖʌgɖʌg kʌdo/

  (ݚَگ-ݚَگ)

  ف۔ل۔ ,     vi

  باگام ھای لرزان راه رفتن (ازشدت پیری یا ضعف جسمی)۔

totter, dodder, to walk in a shaky way (as from weakness or old age)

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!