ݚیمک   /ɖimʌk/

  (ݚی-مَک)

  ا ,     n

  دیمک، موریانه، چوب خوارک۔

termite, white ant

مترادف ها

مݖک

Source:

<?
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!