ݚݚخور   /ɖoɖχoɾ/

  (ݚُݚ)

  ا، ص ,     n, adj

  پرخور، آدم شکم پرست که فقط بفکر شم بوده ھرچه میسر شود میخورد۔

glutton, person who eats large amounts
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!