ݚݚی   /ɖoɖi/

  (ݚُ-ݚی)

  ا ,     n

  نان جوین و جواری، نانی که غیر از گندم از دیگر حبوبات درست شده باشد۔

Barly or corn bread, bread made of other grain rather than wheat
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!