ݚݚی خوردو   /ɖoɖi χoɾdo/

  (ݚ-ݚِی)

  ف۔ل۔ ,     vi

  شکم پرست، پنھان نانخوردن۔

eat separately from family and/or guests
برای لیست لغات اینجا کلیک کنید

لغت مورد نظر تان را پیدا نتوانیستید ؟
میخواهید لغت جدید برای ما بفرستید ؟
پس اینجا کلیک کنید!