Hazara Culture

Introduction to Hazaragi Dictionary

این رهنمود تلفظ برای درست خواندن مدخلها و لغات هزارگی در فرهنگ لغات هزارگی به دری و انگلیسی است. دو نوع تلفظ در هر واژه هزارگی وجود دارند که شامل تلفظ هر لغت هزارگی توسط الفبای دری و تلفظ بسیار دقیق هر واژه از طریق الفبای آواشناسی بین المللی میگردد. رهنمای مشرح برای هردو تلفظ متذکره در این متن گنجانیده شده است.

سپاسگزاری

  2020-05-16

تشکر فروان از کسانیکه در تدوین و تالیف این فرهنگ لغات هزاره گی از سال 1994 میلادی تا کنون سهم گرفته اند.

پیش گفتار

  2020-05-16

پیش گفتار شامل توضیح مختصر از دوران تدوین و جمع آوری واژهای این لغت نامه میگردد. علاوتا، از پیشکسوتان فرهنگ لغات هزارگی یاد گردیده است. تغیر زبان و پیامد آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.