Hazara Culture

Azragi Words

Word Pronounciation More
ݖݖکری ݖِݖ-کِ-ری Detail...
ݖݖک کده ݖَ-ݖَک Detail...
ݖݖک بند ݖَ-ݖَک-بَند Detail...
ݖݖک ݖَ-ݖَک Detail...
ݖݖپݖ ݖَݖ-پَݖ Detail...
ݖݖپلی ݖَݖ-پِ-لَی Detail...
ݖݖ زدو ݖَݖ Detail...
ݖینگ ݖِینگ Detail...
ݖیم ݖِیم Detail...
ݖیکیگَک زانو ݖِ-کِی-گَک-ِ-زا-نُو Detail...
ݖیکیس ݖِی-کِیس Detail...
ݖیکی زانو ݖِی-کی-زا-نُو Detail...
ݖیکی ݖِی-کی Detail...
ݖیکه گرفتو؛ ݖیکه کدو ݖے-کَه Detail...
ݖیکه دار ݖے-کَه-دار Detail...
ݖیکسی ݖیک-سِی Detail...
ݖیکر ݖی-کَر Detail...
ݖیک ݖِک؛ ݖیک Detail...
ݖیرݖیرکدو ݖِیر-ݖِیر Detail...
ݖیرݖیر ݖِیر-ݖِیر Detail...
ݖیرکاو ددو ݖِیر-کاو Detail...
ݖیر ݖَیر Detail...
ݖیب ݖَیب Detail...
ݖیب ݖَیب Detail...
ݖوݖول ݖُو-ݖُول Detail...
ݖوݖوک ݖو-ݖُوک Detail...
ݖونݚی گرفتو ݖُونݚی Detail...
ݖونݚی ݖُون-ݚی Detail...
ݖونݖی ݖُون-ݖی Detail...
ݖونݖه ݖُون-ݖَه Detail...
ݖول کدو ݖول Detail...
ݖول سنگ ݖول-سَنگ Detail...
ݖول بکس؛ ݚول بکس ݖول-بَکس؛ ݚول-بَکس Detail...
ݖول ݖُول Detail...
ݖوکور کدو ݖُو-کُور Detail...
ݖوکور خوردو ݖُو-کُور Detail...
ݖوکری ݖُوک-ری Detail...
ݖوکره ݖُوک-رَه Detail...
ݖوق رفتو ݖُوق Detail...
ݖوق ݖُوق Detail...
ݖوپ کدو ݖوپ Detail...
ݖوپ سنگ ݖُوپ-سَنگ Detail...
ݖوبی ݖُو-بی Detail...
ݖنݚ ݖَنݚ Detail...
ݖنݖی ݖَن-ݖَی Detail...
ݖنگ ݖَنگ Detail...
ݖمتو ݖم-تُو Detail...
ݖمبه ݖَم-بَه Detail...
ݖمبه ݖَم-بَه Detail...
ݖمبل ݖَم-بَل Detail...
ݖم ددو ݖِم Detail...
ݖم ݖِم Detail...
ݖل مݖل ݖَل مَ-ݖَل Detail...
ݖل ݖُل Detail...
ݖل ݖُل Detail...
ݖگیله ݖَ-گِی-له Detail...
ݖگمار ݖَگ-مار Detail...
ݖکهیی ݖِ-کَه-یی Detail...
ݖکهشاد ݖَ-که-شاد Detail...
ݖکه؛ ݖاکه ݖَ-که؛ ݖا-کَه Detail...
ݖکه زدو ݖُ-کَه Detail...
ݖکه رفتو؛ ݖاکه رفتو ݖَ-که؛ ݖا-کَه Detail...
ݖکه ݖِ-که Detail...
ݖکلی ݖَک-لَی Detail...
ݖککپور ݖَ-کَک-پُور Detail...
ݖکسی ݖِک-سی Detail...
ݖکری ݖَ-کَ-ری Detail...
ݖکره ݖَک-ره Detail...
ݖکر خوردو ݖَ-کَر Detail...
ݖکر ݖَ-کَر Detail...
ݖکر ݖَ-کَر Detail...
ݖکبیل ݖَک-بیل Detail...
ݖک ݖیکه ݖَک-ݖِی-کَه Detail...
ݖک ݖکه ݖَک-ݖَ-که Detail...
ݖک زدو ݖَک Detail...
ݖک پیشپیش ݖَک-پِیش-پِیش Detail...
ݖک ݖَک Detail...
ݖک ݖَک Detail...
ݖقی کدو ݖُ-قِی Detail...
ݖقی ݖُ-قی Detail...
ݖقپیش ݖَ-قَ-پِش Detail...
ݖقپتره شدو ݖَق-پَت-رَه Detail...
ݖقپتره ݖَق-پَت-رَه Detail...
ݖرݖر کدو ݖَر-ݖَر Detail...
ݖرݖر ݖَر-ݖَر Detail...
ݖخݖی ݖَخ-ݖَی Detail...
ݖخݖخ کدو ݖُخ-ݖُخ Detail...
ݖخݖخ کدو ݖَخ-ݖَخ Detail...
ݖخ ݖَخ Detail...
ݖپݖپ کدو ݖَپ-ݖَپ Detail...
ݖپݖپ ݖَپ-ݖَپ Detail...
ݖپکویله ݖَپ-کوی-لَه Detail...
ݖپکری ݖَپکری Detail...
ݖپک ݖُ-پَک Detail...
ݖپک ݖَ-پَک Detail...
ݖپالی ݖَ-پا-لِی Detail...
ݖپال ݖَ پال Detail...
ݖپ کدو ݖَپ Detail...
ݖپ خوردو ݖَپ Detail...
ݖپ ݖَپ Detail...