Hazara Culture

Azragi Words

Word Pronounciation More
ݚݚی خوردو ݚ-ݚِی Detail...
ݚݚی ݚُ-ݚی Detail...
ݚݚه ݚ-ݚَه Detail...
ݚݚخور ݚُݚ Detail...
ݚݚ ݚُد Detail...
ݚیݚی ݚی-ݚی Detail...
ݚیمک ݚی-مَک Detail...
ݚویی ݚُو-یِی Detail...
ݚونݚله کدو ݚُون-ݚَل-لَه Detail...
ݚونݚل کدو ݚُون-ݚَل Detail...
ݚونگ ݚونگ Detail...
ݚولی ݚَو-لِی Detail...
ݚول کدو ݚَول Detail...
ݚول ݚَول Detail...
ݚنݚی زدو ݚَن-ݚی Detail...
ݚنݚول ݚَن-ݚُول Detail...
ݚنݚوپنݚ ݚَنݚ-ُو-پَنݚ Detail...
ݚنݚه کدو ݚَن-ݚَه Detail...
ݚنݚه پوش ݚُن-ݚَه-پوش Detail...
ݚنݚه ݚُن-ݚَه Detail...
ݚنݚه ݚَن-ݚَه Detail...
ݚنݚلی کدو ݚَن-ݚ-لِی Detail...
ݚنݚغر ݚَن-ݚَ-غَر Detail...
ݚنݚ ݚَنݚ Detail...
ݚنگوره ݚَنگ-گو-رَه Detail...
ݚنگرداغ ݚَنگ-گَر-داغ Detail...
ݚنگر ݚَنگ-گَر Detail...
ݚمݚولی کدو ݚَم-ݚو-لی Detail...
ݚمبوک ݚَم-بُوک Detail...
ݚمبک ݚول ݚم-بَک-ݚول Detail...
ݚمبک شدو ݚَم-بَک، ݚَم-بُک Detail...
ݚمبک ݚَم-بَک Detail...
ݚمبک ݚَم-بَک Detail...
ݚم ݚُم Detail...
ݚم ݚَم Detail...
ݚلݚیغک ݚُل-ݚی-غَک Detail...
ݚلݚوغک ݚول-ݚُو-غَک Detail...
ݚلݚلک ݚَل-ݚَ-لَک Detail...
ݚلݚل گشتو ݚَل-ݚَل Detail...
ݚلݚل ݚَل-ݚَ-لَ Detail...
ݚلݚل ݚَل-ݚَل Detail...
ݚلی ݚُ-لِی Detail...
ݚله ݚُ-لَه Detail...
ݚلک ݚ-لَک Detail...
ݚلباز ݚَل-باز Detail...
ݚل و گون ݚَل-ُو-گُون Detail...
ݚل ݚُل Detail...
ݚل ݚُل Detail...
ݚل ݚَل Detail...
ݚگݚگ کدو ݚَگ-ݚَگ Detail...
ݚگول خوردو ݚُ-گُول Detail...
ݚگول ݚُ-گُول Detail...
ݚگ کدو ݚَگ Detail...
ݚگ شدو ݚَگ Detail...
ݚگ ددو ݚُگ Detail...
ݚگ خوردو ݚُگ Detail...
ݚگ ݚَگ Detail...
ݚکه خور ݚَ-که Detail...
ݚکه ݚَک؛ ݚَ-که Detail...
ݚکه ݚ-کَه Detail...
ݚکه ݚُ-کَه Detail...
ݚکه ݚُ-کَه Detail...
ݚکلجی کدو ݚَ-کَل-جی Detail...
ݚکل ݚَ-کَل Detail...
ݚک رفتو ݚَک Detail...
ݚک ددو ݚَک Detail...
ݚک خوردو ݚَک Detail...
ݚک ݚَک Detail...
ݚق مندو ݚَق-مَن-دو Detail...
ݚپو ݚ-پو Detail...
ݚپه ݚ-پَه Detail...
ݚبی ݚ-بِی Detail...
ݚبی ݚَ-بی Detail...
ݚبنگ ݚَ-بَنگ Detail...
ݚبلݚبل ݚَ-بَل-ݚَ-بَل Detail...
ݚبلی ݚَب-لَی Detail...
ݚبل کدو ݚَ-بَل Detail...
ݚبل ݚَ-بَل Detail...
ݚبسه ݚَب-سَه Detail...
ݚب ݚَب Detail...
ݚاݚه ݚا-ݚَه Detail...
ݚانگی ݚانگ-گِی Detail...
ݚانگهیی ݚانگ-گَه-یِی Detail...
ݚانگ ݚانگ Detail...
ݚالر ݚا-لَر Detail...
ݚاگی ݚا-گی Detail...
ݚاکݖر ݚاکݖر Detail...
ݚاک ݚاک Detail...
ݚاره ݚا-رَه Detail...
ݚابه گرگ ݚا-بِه-گُرگ Detail...
ݚابه ݚا-بَه Detail...
ݖݖی کدو ݖَ-ݖی Detail...
ݖݖّی چَݖ-ݖِی Detail...
ݖݖول ݖُ-ݖُول Detail...
ݖݖوک ݖُ-ݖُوک Detail...
ݖݖو ݖَ-ݖُو Detail...
ݖݖه ݖُ-ݖه Detail...
ݖݖه ݖُ-ݖه Detail...
ݖݖل ݖَ-ݖَل Detail...
ݖݖکری کدو ݖِݖ کِری Detail...